Sub Committees

Jain Vishva Bharati Sub Committees (2016-2018)

 • Saman Sanskriti Sankay
 • Sahitya Vibhag
 • Mahapragya International School, Jaipur
 • Jeevan Vigyan Samity
 • Media & Prachar-Prasar Vibhag
 • Shikshya Vibhag
 • Vitta Vibhag
 • Jain Vishva Bharati, Dubai Area
 • Vimal Vidya Vihar Prabandhan Samity
 • Mahapragya International School Prabandhan Samity, Tamkor
 • Media & Prachar-Prasar Vibhag
 • Preksha Foundation